Πληροφορίες και συμβουλές

  • Ο λογαριασμός εξοφλείται μέχρι την λήξη του στα ΕΛ.ΤΑ., στην ΕΤΕ και στα Ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μετά την λήξη του μόνο στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού έχει τον κίνδυνο διακοπής της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση και επιβάρυνση σας με τα σχετικά έξοδα που ορίζονται απο το κανονισμό.
  • ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: γίνονται δεκτές μόνο πριν την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμου.

  1. Ένσταση δεν γίνεται δεκτή για κατανάλωση προηγούμενου τριμήνου και ενώ έχει εκδοθεί ο επόμενος λογαριασμός
  2. Στην περίπτωση όπου μετά την ένσταση, ο έλεγχος του υδρομέτρου απο την Υπηρεσία δείξει οτι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια, η ένσταση δεν προωθείται στην επιτροπή ενστάσεων και ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη των 30,00 €