Προσωπικό-Εξοπλισμός

Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Ονομ/πώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος Ειδικότητα
Βοζόλας Χαράλαμπος Ευάγγελος Οικονομολόγων Γεν. Διευθυντής
Τσιγκάκος Ζαχαρίας Αλέξανδρος Επόπτης Δημ. Υγείας Διοικητικός Ταμίας
Γεωργακάκος Γεώργιος Βασίλειος Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρολόγος
Βρύνιος Δημήτριος Παναγιώτης Εργατών Εργάτης

Μόνιμο Προσωπικό

Ονομ/πώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος Ειδικότητα
Κουτρουμάνος Ηλίας Σταύρος Υδραυλικών Υδραυλικός
Κυλάκος Κυριάκος Ηλίας Υδραυλικών Υδραυλικός
Μαυρούτσος Βασίλειος Γεώργιος  Υδρονομέων  Υδρονομέας
Ηλιόπουλος Νικόλαος Αθανάσιος  Τεχ. Ύδρευσης  Τεχ. Ύδρευσης
Βαβουγυϊός Παντελεήμων Νικόλαος  Τεχ. Υδραυλικών Τεχ. Υδραυλικών
Μόφορης Βασίλειος Γρηγόριος  Εργατών Ύδρευσης  Εργάτης Ύδρευσης
Μάλαμας Άγγελος Παναγιώτης  Υδρονομέων  Υδρονομέας