Συγκρότηση σε Σώμα

1. Κουμεντάκο Αντώνιο, Πρόεδρο

2. Δρακουλάκου Ελένη, Αντιπρόεδρο, Δ.Σ πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον Εξαρχάκο Γεώργιο Δ.Σ. πλειοψηφίας

3. Κολοκοτρώνη Αικατερίνη Δ.Σ πλειοψηφίας με αναπληρωτή την Λυροφώνη Γεωργία Δ.Σ πλειοψηφίας

4. Καπασούρη Αλέξανδρο Δ.Σ πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον Αραπάκο Θεόδωρο Δ.Σ πλειοψηφίας

5. Κατσαφούρο Γεώργιο Δ.Σ μειοψηφίας με αναπληρωτή τον Κουτρουβίδη Δημήτριο Δ.Σ μειοψηφίας

6. Κορωναίο Στέφανο τοπογράφο – μηχανικό εκπρόσωπο ΤΕΕ με αναπληρωτή Τον Γούδη Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό

7. Πατρικάκο Παναγιώτη δημότη με αναπληρωτή την Αραπάκη Αικατερίνη δημότισσα

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη σε συγκρότηση σε σώμα της Δημοτικής Επιχείρησης σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ύστερα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα,

 

                                            Αποφασίζει ομόφωνα.

 

Α.Τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α., όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης με αριθμό απόφασης 226/20-7-2011, ως εξής:

Πρόεδρος: Κουμεντάκος Αντώνιος,

Αντιπρόεδρος: Δρακουλάκου Ελένη, Δ.Σ πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον Εξαρχάκο Γεώργιο Δ.Σ. πλειοψηφίας

Μέλη: 1. Κολοκοτρώνη Αικατερίνη Δ.Σ πλειοψηφίας με αναπληρωτή την Λυροφώνη Γεωργία Δ.Σ πλειοψηφίας

2. Καπασούρη Αλέξανδρο Δ.Σ πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον Αραπάκο Θεόδωρο Δ.Σ πλειοψηφίας

3. Κατσαφούρο Γεώργιο Δ.Σ μειοψηφίας με αναπληρωτή τον Κουτρουβίδη Δημήτριο Δ.Σ μειοψηφίας

4. Κορωναίο Στέφανο τοπογράφο – μηχανικό εκπρόσωπο ΤΕΕ με αναπληρωτή τον Γούδη Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό

5. Πατρικάκο Παναγιώτη δημότη με αναπληρωτή την Αραπάκη Αικατερίνη δημότισσα

   Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου.

 

Β. Καθορίζει τις αρμοδιότητες του Δ.Σ όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 1069/80 και συγκεκριμένα:

«1.Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, πλην των περιπτώσεων καθ` ας άλλως ορίζεται εν τω παρόντι νόμω.

2. α. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ιδία :

α)Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της επιχειρήσεως.

β) Διορίζει τον Γενικόν Διευθυντήν της επιχειρήσεως.

«γ) Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων των δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους σκοπούς της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων.»

δ) Ψηφίζει ένα μήνα τουλάχιστον προ της ενάρξεως εκάστου οικονομικού έτους, τον ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχειρήσεως, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται εις το κατά το προηγούμενον εδάφιον πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Επί τη βάσει της πορείας των εσόδων και των τυχόν παρουσιαζομένων αναγκών, δύναται κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους, να τροποποιείται ο προϋπολογισμός υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ αποφασίζει και περί χορηγήσεως εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.

ε) Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας. Επίσης αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων και ενεργείας προμηθειών της επιχειρήσεως και εγκρίνει τας προς τούτο αναγκαίας δαπάνας.

Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως τεχνικής υπηρεσίας εις την επιχείρησιν, τον Δήμον ή την Κοινότητα δύναται να αιτείται την σύνταξιν μελετών ή την εποπτείαν συντάξεως αυτών ή την επίβλεψιν εκτελέσεως έργων παρά των αρμοδίων τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας ή του Υπουργείου Δημοσίων `Εργων εντός του πλαισίου της αρμοδιότητος αυτών.

στ) Αποφασίζει περί πάσης εκποιήσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων ή κινητών ανηκόντων εις την επιχείρησιν, περί εγέρσεως αγωγών και παραιτήσεως από ασκηθεισών τοιούτων ή παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, περί συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων, ως και δια την σύναψιν υπό της επισφαλείαναυτών να εκχωρεί εν όλω η εν μέρει προσόδους της επιχειρήσεως και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινήτων αυτής.

ζ) Εγκρίνει τας ετησίας εκθέσεις οικονομικής καταστάσεως της επιχειρήσεως αίτινες περιλαμβάνουν απολογισμόν εσόδων-εξόδων, ισολογισμόν και κατάστασιν ρευστότητος και υποβάλλει ταύτας το βραδύτερον εντός τεσσάρων μηνών από της λήξεως του οικονομικού ή εις τον Νομάρχην (Περιφερειακό Δ/ντή).

η) Αποδέχεται την συμμετοχήν φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας εις την δαπάνην κατασκευής αγωγών, τους οποίους ταύτα επιθυμούν να κατασκευάση κατά προτεραιότητα η επιχείρησης και καθορίζει τους όρους καταβολής της δαπάνης της συμμετοχής ταύτης, τας τυχόν παρασχετέας εγγυήσεις, ως και πάσαν συναφή λεπτομέρειαν.»