Καθορισμός γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει τον υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης κ. Ζαχαρία Τσιγκάκο ως γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης. Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ

(τ.σ) Κουμεντάκος Αντώνιος             Κατσαφούρος Γεώργιος

Καπασούρης Αλέξανδρος

 

Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
Κορωναίος Στέφανος
Δρακουλάκου Ελένη

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης

Κουμεντάκος Αντώνιος