Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού Ν.Π.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
έξι ( 6 ) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουμεντάκος Αντώνιος           Πατρικάκος Παναγιώτης

Δρακουλάκου Ελένη

Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

Καπασούρης Αλέξανδρος

Κατσαφούρος Γεώργιος

Κορωναίος Στέφανος

Θέμα 3ον: «Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού Ν.Π. και εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής
των εκδιδομένων επιταγών»

Αριθμός Απόφασης 3/2011

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε ότι πρέπει να ορίσουμε
διαχειριστή του λογαριασμού Ν.Π. και να εκχωρήσουμε δικαίωμα υπογραφής των εκδιδομένων
επιταγών.Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 άρθρο 17 «1. Η οικονομική διαχείρισις εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Η επιχείρησις έχει ιδίαν ταμιακήν υπηρεσίαν, διατάκτης δε των δαπανών αυτής είναι ο Γενικός Διευθυντής εν συμπράξει μετά του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή οι νόμιμοι αναπληρωταί των», 2. Το οικονομικόν έτος της διαχειρίσεως αντιστοιχεί προς το οικονομικόν έτος της Δημοτικής ή Κοινοτικής διαχειρίσεως, άμα δε τη λήξει αυτόν κλείονται οι ενιαύσιοι λογαριασμοί και ενεργείται η απογραφή της περιουσίας της επιχειρήσεως». Παρακαλείσθε να αποφασίσετε σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση περί του προσφορότερου τρόπου εξόφλησης των υποχρεώσεων της Επιχείρησης.

Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει διαχειριστές του λογαριασμού Ν.Π. και εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής των εκδιδομένων
επιταγών και εξόφληση αυτών στους κ.κ. Κουμεντάκο Αντώνιο (Πρόεδρο) και Βοζόλα Χαράλαμπο
(Υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης)
Ο Αριθμός λογαριασμού είναι: 332/50502359
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

(τ.σ) Κουμεντάκος Αντώνιος             Κατσαφούρος Γεώργιος

Καπασούρης Αλέξανδρος
Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
Κορωναίος Στέφανος
Δρακουλάκου Ελένη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης

Κουμεντάκος Αντώνιος