Καθορισμός τιμής αντικατάστασης υδρομέτρων των υδροληπτων

με δαπάνη που βαρύνει τον εκάστοτε υδροδοτούμενο. Σε γενικό έλεγχο των υδρομέτρων που έγινε από τους τεχνικούς της
Επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι πολλά υδρόμετρα δεν λειτουργούσαν ή λειτουργούσαν εσφαλμένα σε άλλα δε, δεν φαινόταν οι ενδείξεις τους και έτσι κρίνεται σκόπιμο η άμεση αντικατάστασή τους, ώστε να γίνεται σωστά και δίκαια υδρομέτρηση σε όλους τους υδροδοτούμενους. Επειδή η δαπάνη αντικατάστασης του κάθε υδρομέτρου θα βαρύνει τον αντίστοιχο υδροδοτούμενο προτείνω όπως καθορίσουμε την τιμή αντικατάστασης του κάθε υδρομέτρου που θα αντικατασταθεί στο ποσό των 50€ (πενήντα ευρώ) χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 61,50€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.
Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 21 του κανονισμού δικτύων της ΔΕΥΑΑΜ, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΤΙ:
Καθορίζει τιμή αντικατάστασης υδρομέτρων το ποσό των 50€ χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 61,50 € με ΦΠΑ), που θα βαρύνει τον κάθε υδρολήπτη, όπου βέβαια κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή του υδρομέτρου.Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται η αξία του νέου υδρομέτρο καθώς και οι εργασίες αποσύνδεσης του παλαιού υδρομέτρου και σύνδεσης του νέου από τους τεχνικούς και μόνο της ΔΕΥΑΑΜ.