ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 24-6-2020

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την  παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020), της εγκυκλίου 33282/163/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β΄1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β΄1988),  στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1Ο:Αμοιβές και έξοδα λογιστών.
ΘΕΜΑ 2Ο:Υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Μ..
ΘΕΜΑ 3Ο:Επισκευές βλαβών – επεκτάσεις κεντρικών αγωγών Δ.Ε. Αν Μάνης.
ΘΕΜΑ 4Ο:Καθαρισμός εσωτερικού και περιβάλλοντα χώρου δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Σμύνους και Γυθείου.
ΘΕΜΑ 5Ο:Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
ΘΕΜΑ 6Ο:Αμοιβές και έξοδα ηλεκτροσυγκολητή.
ΘΕΜΑ 7Ο:Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης.
ΘΕΜΑ 8Ο:Αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων στην ΔΕ Γυθείου.
ΘΕΜΑ 9Ο:Αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων στην ΔΕ Οιτύλου.
ΘΕΜΑ 10Ο:Διορθώσεις λογαριασμών.