ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 27-10-2020

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Δια περιφοράς Συνεδρίαση  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. στις 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 14:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ΄ αριθμ. 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1Ο:Συμπλήρωση της 26/2020 Α.Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ..
ΘΕΜΑ 2Ο:Επισκευές – συντήρηση εξοπλισμού Ε.Ε.Λ..
ΘΕΜΑ 3Ο:Επισκευές – συντηρήσεις μεταφορικών μέσων.
ΘΕΜΑ 4Ο:Αποκατάσταση ζημιών αγωγών ύδρευσης ΔΕ Σμύνους.
ΘΕΜΑ 5Ο:Έξοδα κίνησης υλικών αγαθών.
ΘΕΜΑ 6Ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 7Ο:Έγκριση 2ου πρακτικού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».
  

Για τη συμμετοχή σας, στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέχρι την ώρα έναρξη αυτής, έως τις 11:00 δηλαδή, επιλέγοντας έναν από τους κάτωθι τρόπους,

α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της ΔΕΥΑΑΜ (anman@deyaam.gr) ή

β) με τη χρήση μηνύματος-sms προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (6973350380)

Για να ψηφίσετε στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει κατά την ώρα της συνεδρίασης, δηλαδή από τις 11:00 μέχρι τις 14:00, να αποστείλετε είτε: α) ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της ΔΕΥΑΑΜ (anman@deyaam.gr), ή β) Όσοι δε διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό email θα μπορείτε να ψηφίσετε τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη χρήση μηνύματος-sms προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (6973350380) γράφοντας στην αρχή το όνομά σας και στη συνέχεια το νούμερο του θέματος και την ψήφο σας (π.χ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1 ΥΠΕΡ, 2 ΛΕΥΚΟ, 3 ΥΠΕΡ , 4 ΚΑΤΑ …… κ.ο.κ.) Τα ανωτέρω επιλέχθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. Για οποιαδήποτε ερώτηση – απορία σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορείτε να καλείτε τον Πρόεδρο στο τηλέφωνο 6973350380, μέχρι την Τρίτη 14/4 και ώρα 11:00. Μετά το πέρας της ώρας λήξης της συνεδρίασης, ήτοι 14:00, καμία ψήφος δε θα ληφθεί υπόψη. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.