Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Αν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά επτά (7) ατόμων και ειδικότερα:

– Ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού
-Ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου
-Τεσσάρων ατόμων (4) ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών ύδρευσης
-Ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε κατεβάστε και μελετήστε το κείμενο της προκήρυξης παρακάτω