ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 2-4-2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. στις 2 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 13:00  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1Ο:Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην ΤΚ Αρεόπολης».
ΘΕΜΑ 2Ο:Παράταση ή μη σύμβασης με Νικόλαο Καραλέμα.
ΘΕΜΑ 3Ο:Αμοιβές και έξοδα καταμετρητών Δ.Ε. Αν. Μάνης και Οιτύλου.
ΘΕΜΑ 4Ο:Αμοιβές και έξοδα καταμετρητών Δ.Ε. Αν. Σμύνους και Γυθείου.
ΘΕΜΑ 5Ο:Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης.
ΘΕΜΑ 6Ο:Αμοιβές και έξοδα λογιστών.
ΘΕΜΑ 7Ο:Κατασκευή δεξαμενών.
ΘΕΜΑ 8Ο:Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (υποκατάσταση δικαιούχου) μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της ΔΕΥΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης» στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
ΘΕΜΑ 9Ο:Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (υποκατάσταση δικαιούχου) μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της ΔΕΥΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης» στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
  

Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3- 2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6- 1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της υπ΄ αριθμ. 426/13.11.2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4899) και της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών