ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ 19-5-2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (επαναλήψεως του Συμβουλίου της 6-5-2021), που θα γίνει την 19 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο:Εργασίες χημικού μηχανικού για την υποστήριξη λειτουργίας της ΕΕΛ Γυθείου.
ΘΕΜΑ 2Ο:Επισκευές – συντήρηση μεταφορικών μέσων.
ΘΕΜΑ 3Ο:Μίσθωση μηχανήματος.
ΘΕΜΑ 4Ο:Έλεγχος ενστάσεων πολιτών.
ΘΕΜΑ 5Ο:Έγκριση είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΔΕΥΑΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/95 και του Ν.Δ. 356/74.
ΘΕΜΑ 6Ο:Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΓΥΘΕΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 7Ο:Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΙΤΥΛΟΥ».
ΘΕΜΑ 8Ο:Τοποθέτηση προϊσταμένων.
ΘΕΜΑ 9Ο:Εξέταση αιτήματος μετάταξης υπαλλήλου.
  

Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3- 2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6- 1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της υπ΄ αριθμ. 426/13.11.2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4899) και της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.