ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ 9-7-2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 9 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού για πρόβλεψη ίδιας συμμετοχής του έργου «Αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης λόγω της πυρκαγιάς στις 22-23 Αυγούστου 2020».
ΘΕΜΑ 2Ο:Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης λόγω της πυρκαγιάς στις 22-23 Αυγούστου 2020».
ΘΕΜΑ 3Ο:Έγκριση όρων τευχών δημοπράτησης για την «Οριστική υδραυλική μελέτη του αγωγού μεταφοράς νερού από Καρυούπολη έως Κότρωνα».
ΘΕΜΑ 4Ο:Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Κότρωνα».
ΘΕΜΑ 5Ο:Εξουσιοδότηση υπογραφής σε πιστωτικά ιδρύματα.
ΘΕΜΑ 6Ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακανονισμούς οφειλετών.
ΘΕΜΑ 7Ο:Έγκριση της αρ. 4/2021 Απόφασης Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.
  

Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3- 2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6- 1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της υπ΄ αριθμ. 426/13.11.2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4899) και της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατεβάστε τπ αρχείο εδώ