ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ 6-5-2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 6η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 20-4-2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Δια περιφοράς Συνεδρίαση  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. στις 20 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 14:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ΄ αριθμ. 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ 9-3-2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 9η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Read More