Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Αν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά επτά (7) ατόμων και ειδικότερα:

Read More