Πληροφορίες και συμβουλές

  • Ο λογαριασμός εξοφλείται μέχρι την λήξη του στα ΕΛ.ΤΑ., στην ΕΤΕ και στα Ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μετά την λήξη του μόνο στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού έχει τον κίνδυνο διακοπής της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση και επιβάρυνση σας με τα σχετικά έξοδα που ορίζονται απο το κανονισμό.
  • ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: γίνονται δεκτές μόνο πριν την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμου.

Read More