ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ 9-3-2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 9η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ 1-3-2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Αν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά επτά (7) ατόμων και ειδικότερα:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΣ 10-2-2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Read More