Καθορισμός γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει τον υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης κ. Ζαχαρία Τσιγκάκο ως γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης. Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω: Read More